Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Windykacja - odzyskiwanie należności

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP specjalizuje się także w efektywnym dochodzeniu i egzekucji wierzytelności naszych Klientów, a w skrajnych przypadkach uzyskanie od organu egzekucyjnego stosownego postanowienia o bezskuteczności egzekucji, co bardzo często może mieć wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Nasze czynności są dostosowane do charakteru należności, zobowiązania co w dużym stopniu zwiększa ich skuteczność. Odzyskiwanie długów/należności prowadzimy wieloetapowo: poprzez tzw. windykację prewencyjną (pieczęć prewencyjna, monitoring płatności), sprawdzanie kontrahentów, outsourcing, postępowanie polubowne - przedsądowe, sądowe i egzekucyjne.

Dochodzenie wierzytelności, co do zasady, następuje w trzech etapach :

  1. Postępowanie Przedsądowe (polubowne) - stosując wszelkie dozwolone prawem formy nacisku jak również za pomocą technik negocjacji i mediacji kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP nakłania dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, a następnie nadzoruje sposoby oraz terminy jej realizacji.
  2. Postępowanie Sądowe (nakazowe lub upominawcze, zwykłe) - w przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP kieruje sprawę, po uzyskaniu zgody Klienta, na drogę postępowania sądowego celem uzyskania korzystnego orzeczenia, np.: nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności.
  3. Wspomaganie Czynności Komorniczych - w ramach tego postępowania kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP po uprzednim zebraniu wszystkich dostępnych informacji na temat majątku dłużnika, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika, a następnie stale nadzoruje jego działania.

Świadczone przez kancelarię adwokacką TEMIDAS CONSULTING GROUP usługi to nie tylko odzyskiwanie należności obarczonych wielomiesięcznym opóźnieniem, gdzie dłużnik składa obietnice, z których się nie wywiązuje. W zakresie prowadzonych przez naszą kancelarię działań egzekucyjnych mieści się szereg usług prewencyjnych – tzw. windykacja prewencyjna. Mają one na celu wprowadzenie dyscypliny finansowej wśród kontrahentów i współpracowników, nie powodując jednak ich utraty.

Windykacja prewencyjna i działania monitorujące są elementami skutecznymi, szybszymi, a co najważniejsze nieporównywalnie tańszymi niż odzyskiwanie długów na drodze sądowej czy komorniczej. Powodem wysokiej skuteczności i szybkości jest natychmiastowa reakcja na opóźnienia płatnicze, kiedy to dłużnik jeszcze istnieje i funkcjonuje w życiu gospodarczym.

Każdy przedsiębiorca orientuje się, że w gronie swoich kontrahentów posiada taką grupę, która lubi wydłużać sobie termin płatności przekraczając ten zawarty na fakturze. Jednocześnie przedsiębiorcy zależy na współpracy z tymi klientami, aby nie zawężać sobie rynku czy nie pomniejszać obrotów.

Właśnie w takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest monitoring płatności. Realizując usługę monitoringu płatności kontaktujemy się z danym kontrahentem jeszcze przed nadejściem terminu płatności za fakturę, a następnie także w dniu terminu zapłaty.

Monitoring płatności wpływa zdecydowanie pozytywnie na poprawę spływu należności. Realizacja tej usługi pozwala na natychmiastowe zorientowanie się w ewentualnie pogarszającej się sytuacji kontrahenta i daje dodatkowy czas na reakcję kiedy podmiot jeszcze funkcjonuje.

Pieczęć prewencyjna/windykacyjna: usługa ta polega na możliwości, już na etapie wymiany dokumentów, zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Aby usługa ta spełniała swoją funkcję, kontrahent musi już na samym początku mieć wiedzę o fakcie monitorowania należności. Doskonałą informacją dla kontrahenta jest stale widoczna na fakturze i innych dokumentach wspomniana pieczęć.

 

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP oferuje swoim Klientom pieczęć o następującej treści:

 

Przystawianie pieczęci prewencyjnej/windykacyjnej na fakturze powoduje zdyscyplinowanie kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań. Stosowanie wspomnianych pieczęci zdecydowanie pozytywnie wpływa na dyscyplinę finansową kontrahentów, którzy z informacji zasygnalizowanej właśnie taką pieczęcią wyciągają wnioski o nieuchronności bezwarunkowego zrealizowania zapowiedzianej sankcji przez profesjonalną kancelarię.

Jednym z ważnych elementów tzw. windykacji prewencyjnej jest sprawdzanie wstępne kontrahentów zarówno istniejących jak i potencjalnych. Realia gospodarcze, w których działają współczesne przedsiębiorstwa odznaczają się zmiennością warunków ekonomicznych oraz uregulowań prawnych. W celu zminimalizowania ryzyka gospodarczego, zaoszczędzenia rozczarowań oraz ochrony przed oszustwami i wyłudzeniami kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP proponuje swoim Klientom usługę sprawdzania wstępnego kontrahenta, polegającą w szczególności na:

  • weryfikacji danych identyfikacyjnych przedstawionych przez przyszłego kontrahenta
  • weryfikacji autentyczności przedłożonych danych finansowych
  • sprawdzenie stanu prawnego majątku i źródeł jego finansowania
  • badanie historii działalności gospodarczej ( postępowania sądowe, upadłościowe, egzekucyjne )
  • zaproponowaniu wysokości kredytu kupieckiego, który może być udzielony
  • przygotowaniu odpowiedniej umowy z kontrahentem, zabezpieczającej interesy naszego Klienta.

Proces odzyskiwania długów i innych należności zlecony kancelarii adwokackej TEMIDAS CONSULTING GROUP, pozwala Klientowi na optymalne skoncentrowanie się na wykonywanej działalności i zdejmuje ten obowiązek z działu księgowości – outsourcing. Wzrastają także szanse na odzyskanie należności, ponieważ wszystkie działania w tym kierunku prowadzą ludzie zajmujący się zawodowo egzekucją pieniędzy i doskonale wiedzą jakie czynności podjąć w konkretnej sytuacji.

Ponadto nie bez znaczenia jest tu efekt psychologiczny, polegający na tym, że kancelaria prawnicza budzi respekt, poprzez uświadomienie sobie przez dłużnika, że sprawą zajmują się profesjonaliści.

Fakty te na pewno determinują wzrost skuteczności, więcej odzyskanych należności i poprawę płynności finansowej naszych Klientów.

Egzekucja należności w kancelarii adwokackiej TEMIDAS CONSULTING GROUP kierowana jest także do firm posiadających już własne komórki egzekucyjne. Współpraca naszej kancelarii z Działami Windykacyjnymi, Biurami Prawnymi, bądź też Radcami Prawnymi naszych Klientów zwiększa skuteczność w odzyskiwaniu długów. Usługa ta jest planowana i realizowana na miarę potrzeb i sytuacji Klienta, oraz odbywa się przy ścisłej współpracy z Działem Windykacji, Biurem Prawnym lub Radcą Prawnym Klienta, a zakres współpracy jest tak określony aby pozwalając na wspólne działanie jednocześnie wykluczał dublowanie się czynności wykonywanych przez oba podmioty.

Odzyskiwanie należności jest zawsze dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego naszego Klienta. Tworzymy najdogodniejszą propozycję sposobu egzekucji wierzytelności, w szczególności, gdy dłużnik jest stałym partnerem gospodarczym naszego Klienta i obu stronom zależy na dalszej współpracy.